Eesti Rahvakultuuri Keskuse arengukava 2024-2028

Missioon

Eesti Rahvakultuuri Keskus loob sobivad tingimused, mis toetaksid eesti rahvakultuuri elujõulisust ja arengut kogu selle mitmekesisuses.

Visioon

Eesti Rahvakultuuri Keskus on noori kaasav põlvkondade ülene ja uuendusmeelne kompetentsikeskus, mis seisab rahvakultuuri väärtustamise ja selle elavas kasutuses hoidmise eest.

Põhiväärtused

Järjepidevus – ERK töös on olulisel kohal traditsioonide väärtustamine ja alalhoidmine, nende loov ja jätkusuutlik kasutamine ning järgmistele põlvedele edasiandmine. Oluline on tagada rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi elujõulisus, luues traditsiooniliste praktikate kaudu eri põlvkondade vahele silla.

Koostöö – rahvakultuuri valdkonna arengu põhieeldus. ERK ülesanne on pakkuda valdkonnas tegutsejatele igakülgset tuge ühiste eesmärkide saavutamisel. Hoiame ja arendame rahvakultuuri valdkonda koostöös riigiasutuste, omavalitsusüksuste, rahvakultuuri keskseltside, mittetulundusühingute, sihtasutuste, teadus- ja mäluasutuste ning ettevõtete ja kohalike kogukondadega. Maakondades on loodud toimiv võrgustik, mis põhineb rahvakultuuri harrastajate ja valdkonna eestvedajate koostööl.

Eestvedamine – panustame koos partneritega aktiivselt valdkonna arengusse, innustame vaimset kultuuripärandit hoidma ja väärtustama. Anname rahvakultuuri valdkonna arengu alast nõu ning juhime selle arengut nii maakondades kui ka riigi tasandil.

Professionaalsus – ERKis töötavad rahvakultuuri valdkonna spetsialistid ja eestkõnelejad. Täiendame süstemaatiliselt oma erialaseid teadmisi ja oskusi, oleme järjepidevalt kursis rahvakultuuri valdkonnas toimuvaga. Õppiva ja areneva organisatsioonina panustame valdkonda laiemalt, luues järelkasvu nii endale kui ka partneritele.

Uuendusmeelsus – ERK on nüüdisaegne ja uuendusmeelne asutus, mille meeskond on ühtne ja üksteist toetav ning iga selle liige tunnetab vastutust panustada rahvakultuuri valdkonna arengusse. Keskuse töötajad on ühiskonnas pädevad rahvakultuuri kuvandi loojad.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse arengukava 2024-2028

Lisa 1. ERK arengukavas kasutatud mõisted
Lisa 2. ERK ja peamiste partnerite kokkulepped
Lisa 3. ERK peamised partnerid ja huvigrupid
Lisa 4. Analüüs laulu- ja tantsupeo järjepidevuse tagamise kohta
Lisa 5. Eesti Rahvakultuuri Keskus diagnostika raport