Tule meie juurde praktikale

Ootame praktikale hakkajaid ja julgeid õppureid, kes soovivad õpitud teadmisi kinnistada ja omandada uusi erialaseid oskusi ning saada rahvakultuuri ja riigiasutuse töö kogemust.  Eesti Rahvakultuuri Keskuses on võimalik sooritada oma praktikat lähtuvalt asutuse tegevustest. Praktikasooviga võib meie poole pöörduda aastaringselt, pakkuda on üsna erinevaid praktikaid, mõned neist on seotud kindla perioodiga. Praktika sooritamine sõltub meie vajadustest ja võimalustest.

Pakume vajalikku väljaõpet, asjatundlikku juhendamist ja võimalust tutvuda meie asutuse töökorraldusega üldisemalt. Garanteerime, et igas töölõigus juhendab praktikanti selle töölõigu spetsialist. Praktikad on üldjuhul tasustamata.

Praktikasoovi korral palume saata praktika taotlus, CV, akadeemiline õiend, õppeasutuse praktikajuhend ja lühike motivatsioonikiri keskus@rahvakultuur.ee. Taotlus jt loetletud dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust. Taotluse esitanutega võetakse ühendust 30 päeva jooksul. Praktikal viibijaga sõmitakse praktikaleping.

Kultuurikorralduslik praktika

Eesti Rahvakultuuri Keskuses on võimalik praktiseerida ürituste korraldamist. Praktika sisuks on osalemine ürituse/näituste planeerimisel, rahataotluse/eelarve koostamisel, ürituse eeltöödes, läbiviimisel ning kokkuvõtete tegemisel/tulemuslikkuse analüüsil.

Teenusdisaini praktika

Eesti Rahvakultuuri Keskuses on võimalik praktiseerida teenusdisaini. Mõeldud kõigile, kes soovivad arendada oma loovust ja analüütilisi oskusi rahvakultuuri valdkonnas. Võimalus on luua just kliendi/kodaniku vaatepunktist maksimaalselt väärtuslik teenus. Selle eeldus on kliendi/kodaniku (ka varjatud) vajaduste märkamine ja motivatsiooni mõistmine. Mõistes tervikpilti ja rakendades loovust, võime üheskoos kujundada paremaid tooteid ja teenuseid, mida klient/kodanik ei oska täna veel tahtagi.

Personalitöö praktika

Pakume võimalust tutvuda asutuse personalitöö korraldamisega. Praktikandil on võimalik saada ülevaade: värbamistegevustest; personaliarvestusest; Riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) kasutamisest ja administreerimisest. Praktikant saab osaleda personalidokumentatsiooni korrastamisel.

Info- ja dokumendihalduse (sh sekretäritöö) praktika

Eesti Rahvakultuuri Keskuses on võimalik praktiseerida info- ja dokumendihalduse korraldamist. Praktikant saab üldosakonnas sekretäritöö ülesannete täitmisel osaledes ülevaate: asutuse dokumendihaldust reguleerivatest normdokumentidest ja õigusaktidest; dokumentide loomise ja vormistamise põhimõtetest; organisatsiooni dokumendiringlusest; dokumentide registreerimise ja menetlemise põhimõtetest; andmekaitsenõuete rakendamise põhimõtetest; dokumendihaldussüsteemi Delta kasutamisest ja administreerimisest; arhiivihaldusest; töökeskkonnast ja töövahenditest; telefoniteenindusest; võrgusuhtlusest; suhtlemisest juhiga, kolleegidega ja külalistega; tähtpäevade korraldamisest; tunnustuste koostamisest; külaliste vastuvõtust, juhendamisest ja teenindamisest.

Praktikandil on võimalik toetusmeetmete osakonnas saada ülevaade toetuse vormistamiseks vajalike dokumentide elukäigust ning dokumentatsiooni vormistamisest. Analüüsida toetusmeetmest toetuse saajaid vastavalt etteantud struktuurile, analüüsida saadud tulemusi ning vajadusel teha muudatusettepanekuid.

Andragoogika praktika

Eesti Rahvakultuuri Keskus pakub vaatluspraktikat tutvumiseks koolitusosakonna tööga koolituste korraldamisel. Samuti saab osaleda kursuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, protsessi tagasisidestamisel (koolitusvajaduse väljaselgitamise, õppekava ja  kursuste eelarvete  koostamine, koolitusjuhi assistendi töö kursuste toimumise ajal, aruannete koostamine). Lisaks on võimalus sooritada koolitusjuhi praktikat (ühe koolituse ettevalmistamine ja läbiviimine ERK-s, kasutades projektitöö põhimõtteid). Võimalus sooritada veel haridustehnoloogi praktikat, mille raames toimub ühe kursuse ettevalmistamine ja läbiviimise toetamine veebikeskkonnas (Moodle, Zoom vm).

Infoteadus-, turundus- ja kommunikatsiooni praktika

Eesti Rahvakultuuri Keskus pakub infohalduse praktikat, mille raames saab tutvuda ja praktiseerida koolitusega seotud dokumentide süsteemi ja halduse analüüsiga ning teha ettepanekud optimeerimiseks. Praktika üheks väljundiks on ERK raamatukogu teavikute avariiulite esitluse süstematiseerimine ja teavikute nimekirja koostamine asutusesiseseks kasutuseks. Lisaks on võimalus anda oma panus läbi praktika Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu analüüsimisele; UNESCO vaimse pärandi nimekirjade analüüsile ja/või vaimse pärandi nimistu näitusega „Pärand elab!“ seotud tegevused.

Turundus- ja kommunikatsiooni praktika raames pakume ERK koolituste jaoks tervikliku turundus- ja kommunikatsioonikontseptsiooni (strateegia) loomise võimalust, mis hõlmab endas koolitustega (mh asutuse töökorraldusega) seotud kommunikatsioonikanalite efektiivsuse analüüsi ja kommunikatsioonikava koostamist uue hooaja koolitustele. Lisaks ajakirjanike, klientide kontaktide andmebaasi korrastamist, erinevate küsitluste korraldamist valdkonna sihtrühma esindajate seas jpm.

Meie asutuses praktikal olles on võimalik lähemalt tutvuda kõikide osakondade töökorraldusega. Näiteks toetusmeetmete osakonnas praktikal viibides saab praktikant ülevaate toetusmeetmete osakonna töö põhimõtetest (tööülesannete jaotusest ning töökorraldusest); toetusmeetmete sisust ning eraldatava toetuse jagamise põhimõtetest; komisjoni liikmelisusest; ülesannetest (sh toetuse jagamise põhimõttest ning prioriteetidest) ja vastutusest ning tutvub elektroonilise taotluskeskkonnaga.

Tõlkepraktika

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekannete lühikokkuvõtete koostamine inglise ja/või vene keeles.

Etnoloogia, folkloristika, rakendusantropoloogia ja kultuuriuuringute praktika

Eesti Rahvakultuuri Keskus pakub vaimse kultuuripärandi keskkondade analüüsiga seotud praktikat. Vaimse kultuuripärandi keskkonnad: UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirjad ja Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu. Ülesande püstitus lepitakse kokku koos üliõpilasega mõlema poole huvidest lähtuvalt.