Eesti Rahvakultuuri Keskuse andmekaitsetingimused

Isikuandmete kaitse on meie jaoks oluline ning me juhindume isikuandmete töötlemisel isikuandmete üldmäärusest ja avaliku teabe seadusest Alljärgnevalt leiate informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid Eesti Rahvakultuuri Keskus (edaspidi keskus) Teie kohta kogub, milleks neid kasutame ja millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega.

  1. Keskuse üheks põhitegevuseks on koolitustegevuse läbiviimine

Keskus kogub isikuandmeid seoses koolitustegevuse läbiviimise, õppetöö korraldamise ja õppetööga seotud info edastamisega, samuti arvete esitamise ning koolituse läbimise ja osalemise kohta dokumentide väljastamisega. Andmete kogumise ja töötlemise aluseks on täiskasvanute koolituse seadus, Eesti Rahvakultuuri Keskuse põhimäärus ja muud asjakohased õigusaktid.

  1. Keskus haldab Eesti vaimse kultuuripärandi nimistut, millega seoses töötleme isikuandmeid vaimse kultuuripärandi nimistu sissekannete koostamiseks ja avaldamiseks.

Nimistu sissekande koostaja ja sissekandega seotud isikute kontaktandmete ja taustainfo kogumise eesmärk on tutvustada vaimse kultuuripärandi kandjaid ja nende teadmisi ning oskusi avalikkusele. Isikute andmeid kogume ja töötleme nende nõusoleku alusel.

  1. Keskus vahendab ülevaatlikku ja ajakohast infot valdkonnas tegutsevate inimeste, organisatsioonide, asutuste ja sündmuste kohta.

Isikute andmeid kogume ja töötleme nõusoleku alusel.

  1. Keskus korraldab riigieelarveliste toetuste eraldamist.

Projektide hindamiseks edastatakse komisjonide liikmetele toetusprojektid, kus sisalduvad projektijuhtide ja projektiga seotud isikute andmed. Neid töödeldakse ainult seoses konkreetsete taotlustega, mis toimub keskuse töökorrast lähtuvalt.

Kui Te esitate meile vaide toetuse eraldamise vaidlustamiseks, siis vaides sisalduvaid isikuandmeid kasutatakse ainult konkreetse vaidluse lahendamiseks. Kui sellega seoses tuleb esitada järelepärimisi teistele isikutele või asutustele, ei avaldata neile rohkem Teie isikuandmeid kui vastuse koostamiseks vaja.

  1. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Isikuandmeid säilitatakse vastavalt seadusele ja asutuses kehtestatud korrale. Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitame üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid kogusime, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

  1. Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad üldmäärusest ja kohalikest õigusaktidest.

Teil on õigus:

saada teavet Teie kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta;
nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist;
nõuda isikuandmete kustutamist;
võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek, kui andmete töötlemise aluseks oli teie nõusolek;
pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) poole.

  1. Tööle või praktikale kandideerimine

Kandidaatide hindamisel võtame aluseks isiku enda avaldatud info CV-s ning vajadusel võib koguda kandidaadi kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus tutvuda tema kohta kogutud teabega ning esitada omapoolsed selgitused ja vastuväited.

Keskuses tutvuvad kandideerimisdokumentidega ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Eeldame, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse tema andmeid üks aasta, seejärel tehakse seda vaid kandidaadi kirjalikul nõusolekul.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

  1. Veebilehe külastamine

Keskuse kodulehe külastajate kohta informatsiooni ei koguta ning nende andmeid ei avaldata. Küsimuste korral võtke palun meiega ühendust e-postiaadressil keskus@rahvakultuur.ee

Tulenevalt 25.05.2018 jõustuvast EL andmekaitse üldmääruse artiklist 37, on Eesti Rahvakultuuri Keskuse andmekaitsespetsialisti ülesandeid täitmas asutuse direktor.