Eesti Rahvakultuuri Keskuse osalusega projektid

Siit leiab infot projektide kohta, milles Eesti Rahvakultuuri Keskus osaleb alates aastast 2021.

Hankekorra kinnitamine 25.02.2020 nr 1-1/15
Hankekord

Lisainfo
Aires Põder
tel: 5911 7900
E-post: aires.poder@rahvakultuur.ee

Käimasolevad projektid

Erasmus+ projekt „Innovative methods and ICT competencies for cultural sector employees”  (Uuenduslikud meetodid ja IKT-kompetentsid kultuurisektori töötajatele)  (CulTech)

Projekti aeg: 01.03.2021 – 28.02.2023
Projekti kogumaksumus on: 219 135 eurot, millest Eesti Rahvakultuuri Keskuse osalus  49 305 eurot.

COVID-19 on avaldanud tohutut mõju paljudele tööhõivesektoritele üle maailma. Kõige enam mõjutab see kultuuri- ja loomesektoreid, kuna kultuuritegevus on traditsiooniliselt seotud inimeste kokku tulemise ja ühistegevuse või osasaamisega. Kuna mitmetes riikides on kokkusaamised pikka aega olnud piiratud, on paljud kultuurisektori töötajad  töö kaotanud või sunnitud karjääri vahetama.

Elav ja mitmekesine kultuurielu on kogukonna ja kogu ühiskonna nurgakivi ning uues olukorras on digitaalsete innovatsioonide loomine ja levitamine kultuurisektoris kesksel kohal kogu ühiskonna toimimise seisukohalt.

CulTech tähendab, et me toome kokku kultuuri ja tehnoloogia ning loome projekti tulemusena uue kultuurikorraldust toetavate oskuste kogumi, ehk kultuuritehnoloogi kompetentside raamistiku. Loodame, et kultuuritehnoloogi kompetentsid leiavad kultuurimaastikul oma koha ja valdkonna innustunud professionaalid toetavad kolleege digiahendustega nende igapäevatöös.

Kuidas CulTech meie elu paremaks muudab?

Meie eesmärk on selle projekti abil pakkuda Eesti, Leedu ja Norra kultuurikorraldajatele ja teistele loomevaldkonnas tegutsejatele võimalusi leida alternatiivseid vahendeid loometegevuseks ja selle jagamiseks publikuga.

Toetame nii kultuurikorraldajate kui kõigi teiste sektoris hõivatute seniste digitaalsete oskuste parandamist ning disain-mõtlemise metoodika abil uute tegevuste ja väljundite leidmist kultuuri- ja loometegevuseks.

Paljud kultuurisektori töötajad, aga eriti need, kes töötavad maapiirkondades, vajavad paremaid digioskusi ja disainimõtlemisega seotud teadmisi. Tegevuste kestmajäämise nimel on ülioluline jõuda praegusest oluliselt enamate osasaajateni, sh publikuni. Tänu projekti pakutud võimalustele (koolitused, uued toetavad veebikeskkonnad) suureneb kogu kultuurivaldkonnas inimeste kaasatus ja digipädevus vanusest, soost või asukohast sõltumata.

Tasuta veebipõhine õppeplatvorm koos õppemoodulite ja käsiraamatuga.

Iga partnerriigi kultuurisektori digioskuste ja -vajaduste kaardistamiseks viiakse läbi küsitlus, mille põhjal luuakse kultuurisektori töötajatele ja tulevastele mentoritele mitmetasandiline koolitusprogramm ja veebipõhine õppeplatvorm. Mentorkursuse läbinud saavad tegutseda kolleegide koolitajatena, suurendades projekti mõju veelgi.

Veebipõhine õppeplatvorm koos õppemoodulite ja käsiraamatuga aitab jõuda suurema hulga publikuni nii partnerriikides kui teistes Euroopa riikides.

Kõik materjalid on tasuta, mis võimaldab kõigil huvitatud inimestel end ülalnimetatud teemadel harida. Materjalid on saadaval neljas projektikeeles (sh inglise keeles). Õppeplatvorm on saadaval kolm aastat pärast projekti lõppu ja seda saab kasutada tasuta.

Senisele eesti kultuurijuhtide pädevuste raamistikule lisatakse uus pädevuste kogum. Eesti kultuurijuhtide kompetentsimudelit võiks kasutada näiteks teiste EL-i riikide sarnaste kompetentsimudelite loomisel.

Projekti käigus on kavas välja töötada kultuuritehnoloogi kompetentsikaart, mis laiendaks ka seniseid kultuurikorraldaja täiendus- ja tasemeõppe õppekavasid.

Projektis osalevad organisatsioonid

BCS Koolitus (Eesti) on alates 2000. aastast läbi viinud laiale kodanike ringile mõeldud siseriiklikke IKT ja digitaalse pädevuse suurendamise programme. Viimane käimasolev programm „E-kodakondsus“ (2018–2022), on suunatud tõstma teadlikkust IKT-alase kirjaoskuse kohta rohkem kui 6000 elanikul, kellest ½ on eakad (55-aastased ja vanemad) ning ½ halva IT-alase kompetentsiga. Koolituskursuse programmi ja materjalid töötab välja BCS Koolitus ning koolitused viiakse läbi kontaktõppes.

Eesti Rahvakultuuri Keskus (Eesti) on olnud 30 aastat juhtiv rahvakultuuri koolituspartner Eestis, pakkudes täienduskoolitusi kultuurisektori juhtidele, kultuurikorraldajatele ja rahvakultuuri harrastajate juhendajatele üle Eesti. Projekt toetab Eesti Rahvakultuuri Keskuse eesmärke suurendada juhtide ja töötajate digitaalset pädevust erineval tasemel ning pakkuda tõhusat tuge uuenduslike tehnoloogiliste lahenduste juurutamiseks kogu kultuurisektoris.

Projekt võimaldab konkretiseerida sihtrühma vajadusi, suurendada nende tehnoloogilist pädevust ja luua loomevõrgustike kogukondi, avades seeläbi uusi võimalusi koostööks erinevate sektorite vahel ja ka rahvusvaheliselt.

Efektas Group (Leedu) on aastaid tegutsenud täiskasvanute- ja koolitajate koolituse valdkonnas. Projekt toetab meie organisatsiooni ja sidusrühmade teadlikkuse suurenemist digitaalsetest rakendustest ning veebiohtudest ja lisab võimekust igapäevaselt turvaliselt tegutseda.

Prios Kompetanse (Norra) on haridustarkvara ja veebirakenduste pakkuja, kes vastutab projekti jaoks veebisaidi ja veebirakenduse loomise eest.

Lisainfo
Aires Põder
tel: 5911 7900
E-post: aires.poder@rahvakultuur.ee

Toimunud projektid

Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019

Projekti kood 2014-2020.1.06.16-0047

Projekti peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt korraldatud kursused

  1. Suhtlemisoskused ja etikett kultuurikeskuses 2017 (maksumus 2250 eurot)
  1. Eesti keel A2 2017 (maksumus 1964,40 eurot)

Ettevõtlik õppija

Projekti kood 2014-2020.1.06.16-0063

Projekti peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt korraldatud kursused

  1. Tegevuste planeerimine ja kultuuriprojekti kavandamine 2018 (maksumus 2060,24 eurot)
  2. Tegevuste planeerimine ja kultuuriprojekti kavandamine 2019 I pa (maksumus 2060,24 eurot)
  3. Tegevuste planeerimine ja kultuuriprojekti kavandamine 2019 IIpa (maksumus 2060,24 eurot)

Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020

Projekti kood 2014-2020.1.06.16-0062

Projekti peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt korraldatud kursused

  1. Ma saan hakkama! 2019 (maksumus 2116,08 eurot)
  2. Eesti keel A2 2019 (maksumus 1964,40 eurot)

Kokku toimus nende projektide raames 7 kursust, kus osales 91 aegunud kvalifikatsiooniga või seni vähem koolitustel osaleda saanud inimest. Koolituste maksumus kokku oli 14 475,60 eurot.

Eesti Rahvakultuuri Keskus osales projektides Eesti Vabaharidusliidu partnerina.