Foto: Renee Altrov

Peipsiveere pärimuskultuuri toetamine

Peipsiveere pärimuskultuuri toetamine

Toetuse taotlemine 2023. aastal elluviidavatele tegevustele on lõppenud.

Taotlusvoor 2024. aasta tegevustele avaneb novembris 2023. Taotlusvooru avanemisest ja eelarvest antakse teada Eesti Rahvakultuuri Keskuse veebilehel vähemalt 14 kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

Toetuste Menetlemise Infosüsteemi saab siseneda SIIT.

Meie asutuse logod leiad SIIT.

Lisainfo
Margit Salmar
tel: 600 9165
E-post: margit.salmar@rahvakultuur.ee

Toetuse eesmärk

Peipsiveere pärimuskultuuri toetamise eesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Peipsi järvega piirnevale ajalooliste rannaküladele (edaspidi Peipsiveere) omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära, mis on erinevatele inimrühmadele nende igapäevaelu ja identiteedi osana omased ja olulised.

Peipsi regioon hõlmab endas rikkaliku kultuuripärandiga eesti ja vene kogukondi, sh vanausulisi.

Toetuse abil soovitakse kaasa aidata Peipsiveere vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilimisele, taastumisele ning arengule, kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamisele, eriti noorte sidumisele esivanemate keele ja kultuuripärandiga, mis peaks toetuma teadusuuringutele.

Toetuse eesmärgi täitmine tagatakse valdkondlikult toetatavate tegevuste kaudu.

 

 

Komisjon

Komisjoni ülesanneteks on toetuse saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktorile toetuse jaotamise ettepanekute tegemine, samuti muude määrusest tulenevate kohustuste täitmine.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse riigisisese toetuse eraldamise komisjoni töökord on kinnitatud direktori 2. novembri 2020. aasta käskkirjaga nr 1-1/59.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse komisjoni liige lähtub oma töös heast tavast. Lisaks teavitab ta komisjoni, kui on seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõistes.

Komisjoni koosseis

Komisjoni esimees Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht Anne-Ly Reimaa.

Kati Grauberg-Longhurst
Astrid Hallik
Irina Külmoja
Külli Must
Natalia Mägi
Eino Pedanik
Laidi Zalekeśina
Terje Trei
Pille Tutt