Alates 2019. aastast lepinguid toetuse saajaga enam ei sõlmita. Kõik toetuse saaja ning toetuse andja õigused ja kohustused on kirjas vastava toetusmeetme määruse 8. peatükis.

Toetuse eraldamise käskkirja vaatamiseks on kaks võimalust:

  • keskuse kodulehelt iga toetusmeetme juurest, kust toetust eraldati;
  • toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) avalehe rubriigist „Avalik info“. Sealt on võimalik vaadata käskkirju ilma süsteemi sisse logimata.

Kirjutage projektijuhi tutvustus lahtrisse „Lisateave“ või lisage eraldi manusena dokument.

Kirjutage organisatsiooni tutvustus lahtrisse „Lisateave“ või lisage eraldi manusena dokument.

Kirjutage projekti meeskonna kirjeldus lahtrisse „Lisateave“ või lisage eraldi manusena dokument.

Teavituse saadab süsteem teie poolt taotlusesse kirjutatud e-posti aadressile. Vahel võivad kirjad minna  rämpsposti hulka. Sellisel juhul häälestage oma postkast selliselt, et seda ei juhtuks.

Eelarve tabelis kirjutage summad täisarvudena nt 47 või 47,00.
Komakohtadega kirjutades võib süsteem anda veateate.

Et ümardamisel tekkiv viga oleks võimalikult väike, siis on kokku lepitud ümardada ülespoole, kui esimene ärajääv number on 5, 6, 7, 8 või 9 ja arv ei muutu siis, kui see number on o, 1, 2, 3, 4.

Nt 47,34 eelarve tabelis kirjutage 47 või 47,00 .
Nt 47,78 eelarve tabelis kirjutage 48 või 48,00

Jah, peab küll. Toetuse saajal on kohustus eksponeerida toetuse andja ja/või Kultuuriministeeriumi logo kõigil toetuse abil korraldatud sündmustel, sealhulgas nende reklaamil ja trükisel. Logod ja kasutusjuhendid leiad SIIT.

 

Toetust ei anta projektile, mis on lõpetatud või täielikult ellu viidud enne taotluse esitamist.

Näiteks kui projektis toetatakse õpitoa läbiviimist, siis nõue ei ole täidetud, kui õpituba on läbi viidud enne taotluse esitamist. Kui projekti kontrollimisel selgub, et taotluse rahuldamise otsus on tehtud enne taotluse esitamist elluviidud projektile, tehakse toetuse tagasinõudmise otsus ning nõutakse väljamakstud toetus tagasi.

Jah, on küll. Peab arvestama sellega, et toetusmeetmest taotletavast toetuse summast võivad halduskulud moodustada kuni 7 protsenti (lubatud katta taotleja kommunaal- ja sidekulud, kulutused bürootarvetele ja projektijuhtimisega seotud töötasud). Toetuse summa vähenedes väheneb halduskulu suurus proportsionaalselt. Nimetatud nõue puudub määruses „Regionaalse kultuuritegevuse toetamise tingimused ja kord“.

Pigem võiks projektijuhtimise töömaht taotluses kajastuda kui organisatsiooni omapanus.

Võib küll.

Jah, võib küll. Kõik maksud töötasudelt on abikõlblikud.

Aruandele pole vaja juurde lisada kuludokumente, kuid kui tekib vajadus kuludokumente kontrollida, siis peab toetuse taotleja need aruande juurde lisama. Kulud peavad kajastuma toetuse saaja raamatupidamises ning olema identifitseeritavad ja kontrollitavad.

Euroopa õiguse mõistes võib taotletav toetus osutuda vähese tähtsusega abiks, mida reguleerib Eestis konkurentsiseaduse § 33. Toetuse andja hindab esitatud taotluse põhjal, kas taotletud toetus vastab üheaegselt neljale tingimusele:

  • riigi vahendid (arvesse läheb kogu avaliku sektori toetus);
  • majanduslik eelis;
  • valikuline iseloom;
  • mõju konkurentsile ja kaubandusele (toimub piiriülene majandustegevus).

Kui toetus loetakse vähese tähtsusega abiks, siis kontrollib toetuse andja riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist, et toetuse andmisel ei ületaks taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos taotlusvooru toetusega 200 000 eurot. Kui toetust taotletakse suuremas summas kui taotleja vähese tähtsusega abina õigustatud saama, siis vähendatakse toetust lubatud ülemmäärani. Kui lubatud vähese tähtsusega abi piirmäär on täis, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

Laste toitlustamise puhul on vaja esitada laste nimekiri, milles on märgitud iga lapse sünnikuupäev ja sünniaasta.

Ei toetata. Projekti abikõlblikkuse periood võib alata taotlusvooru toimumise kalendriaasta 1. jaanuarist, kuid ei või olla pikem kui taotlusvooru toimumise kalendriaasta 31. detsember.

Trükitehnika vahenditega valmistatud toode, nt raamat, ajaleht, postkaart, plakat.

Jah, peab küll. Selleks tuleb e-keskkonnas (TMS-is) teavituste alla kirjutada vastav info koos põhjendusega.

Kui toetust saanud projekt ei toimunud, siis ei pea ka aruannet esitama. Toetus tuleb tagasi kanda toetuse andjale. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgituseks kirjutage projekti nr …. ja projekti nimetus ….

Kaks võrreldavat hinnapakkumist on vaja võtta ja lisada vaid nende teenuste ja ostude kohta, millele küsitakse toetust Eesti Rahvakultuuri Keskuse toetusmeetmest ja ainult nende kulude kohta, mille maksumus on ilma käibemaksuta võrdne 500 euroga või ületab seda. Juhul kui kahte sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui odavaimat pakkumist ei valita, tuleb kirjutada sellekohane põhjendus taotluse lahtrisse „Lisateave“ või lisada manusena eraldi dokument.

Eraldi lisatud fail peab olema pealkirjastatud kululiigi ja pakkuja nimetusega, nt Helitehnika rent_OY Muusikariistad või Helitehnika rent_valitud pakkumine.

Teenuste ja ostude hinnapakkumised peavad sisaldama pakkuja organisatsiooni või isiku nime, hinnapakkumise esitamise ning kehtivuse kuupäeva, teenuse sisu ja kirjeldust, mahtu ning maksumust.

Ei pea. Kui sündmuse eesmärgi saavutamiseks on taotleja poolt valitud konkreetne esineja, siis on vaja esitada esineja nõusolek, mis sisaldab organisatsiooni või isiku nime, nõusoleku kehtivuse kuupäeva, teenuse sisu ja kirjeldust, mahtu ning maksumust.

Soovitame hinnapakkumised võtta tunnustatud meistritelt, kes omavad rahvarõivameistri või tekstiilkäsitöö meistri kutsetunnistust. Meistrite leidmiseks soovitame pöörduda paikkondlike rahvarõiva nõuandekodade ja nõustajate poole, www.rahvaroivad.folkart.ee.

Hinnapakkumises peaks sisalduma meistri kutsetunnistuse number ja nimetus.

Vastavalt määrusele ei ole käibemaks abikõlblik kulu.

Muutmine tuleb kooskõlastada taotlusvooru koordinaatoriga projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul. Põhjendatud muutmisvajadus peab olema kirjeldatud e-keskkonnas (TMS-is) ning sellele peab olema saadud kooskõlastus. Ei ole aktsepteeritav, kui  muudatused ilmnevad alles aruandes.

Ei saa. Taotluse saab esitada esindusõiguslik isik või tema poolt selleks volitatud isik e-keskkonnas (TMS-is) oleval taotlusvormil. Esindusõigust saab kontrollida Äriregistrist. Juhul kui taotlust esitav isik ei ole ise juhatuse liige/vallavanem/asutuse juht vaid on töötaja, siis esindusõiguse saab temale e-keskkonnas vormistada isik, kellel on esindusõigus olemas – vt taotleja kasutusjuhendist rubriik „Esindusõigused“.

Kontrolli, et

  • oma- ja kaasfinantseeringu sisestatud summad oleksid kirjutatud õigetesse veergudesse;
  • tulud ja kulud oleksid finantseerijate kaupa loetletud, summad tasakaalus ning kirjutatud ühtemoodi.

Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused ”Teater maal” kulud hüvitatakse peale aruande esitamist ja lepingu sõlmimist. Projektijuht esitab digitaalselt allkirjastatud aruande meilile programmid@rahvakultuur.ee Kui aruanne on korrektne, sõlmib Eesti Rahvakultuuri Keskus valla või kooliga lepingu ja toetus makstakse välja.

Ei ole, kuna nimetatud kululiigid kuuluvad passiivse tulu alla.

Laste- ja noortelaagrite korraldamist reguleerib Noorsootöö seadus. Toetuse taotlemisel Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt rakendatavatest toetusmeetmetest noorte- ja lastelaagrite korraldamiseks eraldi dokumente esitada pole vaja.