Foto: Aivar Pihelgas

Koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused

Aluseks Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjal täiskasvanute täienduskoolitusasutustele.

 1. Andmete kogumine ja tegevuste analüüs
  1.1. Arengukava eesmärkide saavutamisele suunatud tegevuste analüüs.
  1.2. Koolituste tagasiside kogumine ja analüüs.
  1.3. Maakondade rahvakultuurispetsialistide ja koostööpartnerite tagasiside analüüs.
  1.4. Koolituskeskuse sisehindamise korraldamine iga 4 aasta järel
 2. Õppekavade kvaliteedi tagamine
  2.1. Õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.
  2.2. Erialase täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on vastav kutsestandard.
  2.3. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest ning on õpiväljundipõhine.
  2.4. Õppekavas määratakse kindlaks:
  1) õppekava nimetus,
  2) õppekava õppekavarühm lähtudes rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest ISCED-F 2013,
  3) õppekava koostamise alus.
  4) õppekava kogumaht ja struktuur, sealhulgas kontaktõppe maht (selge eristumise korral ka praktilise töö osakaal kontaktõppest), praktika ja iseseisva töö maht,
  5) kasutatava õppekeskkonna kirjeldus,
  6) sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel,
  7) õppe eesmärk,
  8) õpiväljundid,
  9) õppe sisu (teemad ja alateemad),
  10) kasutatavad õppemeetodid,
  11) iseseisva töö kirjeldus ja vajalike õppematerjalide loend,
  12) nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid,
  13) koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus,
  14) õppekava kinnitamise aeg.
 3. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine
  3.1. Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase haridusega ja/või erialase töökogemusega koolitajad.
  3.2. Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.
  3.3. Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.
 4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
  4.1. Eesti Rahvakultuuri Keskus on Kultuuriministeeriumi hallatav asutus. Täienduskoolitus toimub Viljandis, Leola 15a/1 ja Tallinnas, Vilmsi 55, kus on koolitusruumid koos vajaliku tehnikaga ning vajadusel erinevates maakondades koolituse korraldamiseks sobivates ruumides.