Tagasi listivaatesse

Eesti Rahvakultuuri Keskuse andmekogu korrastamine

Eesti Rahvakultuuri Keskus (ERK) on Kultuuriministeeriumi haldusalas tegutsev riigiasutus, mis lähtuvalt oma põhimääruse 1 § 3 lõikest 2 (RT I, 03.04.2020, 14) haldab rahvakultuuri valdkondlikku andmekogu (RAKU). Avaliku sektori andmekogud on riigi, omavalitsuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning muude avalikke ülesandeid täitvate isikute andmekogud (avaliku teabe seaduse 5. peatükk, RT I, 15.03.2019, 11).